ટેટ 1-2 પરિક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022

બોર્ડ નું નામ રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ

પરિક્ષા નું નામ ટેટ 1-2 પરિક્ષા 

અરજી નો પ્રકાર ઓનલાઈન 

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની શરુ તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2022 

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 5 ડીસેમ્બર 2022  

ટેટ 1 પરિક્ષા જાહેરાત  

ટેટ 2 પરિક્ષા જાહેરાત