પીએમ કિશાન યોજના નો 12 મો હપ્તો

પીએમ કિશાન યોજના નો 2000 12 હપ્તો

 આજે જમા થશે કિસાન સન્માન નિધિ નો હપ્તો.

ખેડૂત ના ખાતામાં આવશે 2000 નો હપ્તો

તમામ હપ્તા નાં Status જોવા માટે કઈ વેબસાઈટ છે ?

www.pmkisan.gov.in

12th Installment Status 2022 ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવેલ હતું

17-10-2022 ના રોજ લોન્‍ચ કરવામાં આવ્યો.

12 હપ્તો પીએમ કિશાન યોજના માહિતી

ખેડૂતોને દર ત્રણ મહિને રૂપિયા 2000/- ની આર્થિક મદદ

12 હપ્તો જોવા મહત્વ પુર્ણ લિંક