તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના, આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

નમસ્કાર મિત્રો ટૂંક સમયમાં આવનાર તલાટી કમ મંત્રી પરિક્ષા માટે ઉપયોગી માહિતી તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટી જૂના પેપર અને આન્સર કી 2010 થી 2017 PDF ડાઉનલોડ કરો, ગુજરાત સરકાર વર્ગ–3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને માટે સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે. તલાટીની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે . દરેક સૂચનામાં, તેઓ સ્પષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને તલાટીની પરીક્ષા પેટર્નનો ઉલ્લેખ કરે છે. અહીં તમને તલાટી પરીક્ષાનું જૂના પ્રશ્નપત્ર 2010 થી 2017 PDF મફત ડાઉનલોડ કરવા માટે મળશે.

તલાટી પરીક્ષા જૂના પેપર 2010 થી 2017 માહિતી

પરીક્ષાનું નામ તલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડ ઑફલાઇન
પ્રશ્નોનો પ્રકાર ME|CQ
પ્રશ્નોની સંખ્યા 100
ગુણની સંખ્યા 100
સમય અવધિ 60 મિનિટ
નેગેટિવ માર્કિંગ 0.33 ગુણ

GPSSB તલાટી મંત્રી સિલેબસ 2022 માહીતી

વિષયનું નામ માર્ક્સ પરીક્ષા માધ્યમ સમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન* 50 ગુજરાતી 60 મિનિટ (1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા 20 ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા 20 અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત 10 ગુજરાતી
કુલ ગુણ 100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 પેપર ડાઉનલોડ કરો

Revenue Talati Old Exam Paper 2010 Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2014 Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (surat) Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015(panchmahal) download
Talati Old Exam Paper 2015 (banaskatha) download
Talati Old Exam Paper 2016 Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2017 Question Paper | Answer Key

Leave a Comment