પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022: રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (SEB), ગાંધીનગરે PSE (પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) અને SSE (માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયક ઉમેદવારો 22મી ઓગસ્ટથી 06મી સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે ઉલ્લેખિત છે.SEB PSE 2022 પરીક્ષા આપવા અંગે છે Sતેઓ સત્તાવાર વેબ સાઈટ sebexam.org પર જઈને સત્તાવાર જાહેરાતમાં વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી શકશે.

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 : રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 6 અને ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 નોટીફીકેશન જાહેર કરેલ છે

આ પણ વાંચો:-કોલર નેમ એનાઉન્સર એપ્સ

સંસ્થાનું નામ :રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (SEB)
પરીક્ષાનું નામ :PSE (પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) અને SSE (માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ)
સૂચના તારીખ :17/08/2022
ઓનલાઈન અરજીની તારીખ:22/08/2022
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:15/09/2022
SSE PSE પરીક્ષાની તારીખ :ઑક્ટોબર 2022
અધિકૃત વેબસાઇટ :www.sebexam.org
પરીક્ષાનું નામ:પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ VI માટે)
માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ VIIII માટે)

શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 માટે લાયકાત

 • ઉમેદવારે ધોરણ 6 માં સરકારી પ્રાથમિક શાળા અથવા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળા અથવા નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતો હોવો જોઈએ FOR SEB PSE SSE SCHOLARSHIP EXAM NOTIFICATION 2022

આ પણ વાંચો:-ગુજરાત G3Q ક્વિઝ 9મા રાઉન્ડનું પરિણામ 2022

PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટેની મહત્વની તારીખ

ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ22/08/2022
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ15/09/2022

આ પણ વાંચો:-ગુજરાતના તમામ ગામ અને શહેરના નકશા જુઓ PDF

PSE – SSE પરીક્ષા 2022 માટે પરીક્ષા પધ્ધ્તિ

State Examination Board – Gandhinagar દ્વારા બન્ને પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા માટેની પેપર સ્ટાઈલ અને તેની બ્લુ પ્રિન્‍ટ નીચે મુજબ છે.

વિષયકુલ પ્રશ્નોમાર્ક્સ
ભાષા-સામાન્ય જ્ઞાન100 પ્રશ્નો100 ગુણ
ગણિત અને વિજ્ઞાન100 પ્રશ્નો100 ગુણ

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

વિગતતારીખ
જાહેરનામું ભાર પડ્યાની તારીખ17/08/2022
ઓનલાઈન અરજી શરૂ તારીખ22/08/2022
ઓનલાઈન અરજી છેલ્લી તારીખ15/09/2022
ફી ભરવાનો સમયગાળો22/08/2022 થી 07/09/2022
SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા તારીખસંભવિત ઓક્ટોબર મહિનો

આ પણ વાંચો:-મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022 , વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?

 • સમગ્ર ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે.
 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ www.sebexam.org પર જાઓ.
 • Apply Online” બટન પર ક્લિક કરો.
 • “પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 6) અથવા માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 9) સામે “Apply Now” પર ક્લિક કરો.
 • Apply Now પર ક્લિક કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Formatમાં સૌપ્રથમ માંગવામાં આવેલ તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીની વિગતો U-DISE NUMBERના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • શાળાની વિગતો માટે શાળાના DISE NUMBER ના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 6) માટે ધોરણ 5નું પરિણામ અને માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 9) માટે ધોરણ 8ના પરિણામના આધારે પરિણામની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • અહીં બાંહેધરી પત્રક વાંચી ટીંક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Save પર ક્લિક કરવાથી તમારી ડેટા સેવ થશે. અહીં ઉમેદવારનો એપ્લીકેશન નંબર જનરેટ થશે જે ઉમેદવારોએ સાચવીને રાખવો.
 • હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload photo-signature પર ક્લિક કરો. એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ફોટો, સહી અને માર્કશીટ અપલોડ કરો (ફોટાની સાઈઝ માટે સતાવાર જાહેરાત વાંચો)
 • જો તમારી અરજીમાં કોઈ પણ સુધારા ન જણાય તો હવે Confirm Application પર ક્લિક કરો અહીં તમારો એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. (કન્ફર્મ થયેલ ઉમેદવારોની અરજીનો બોર્ડમાં ઓનલાઈન સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ તેમાં કોઈ સુધારા થશે નહી)
 • પરીક્ષા ફી ભરો (ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે અને e-receiptની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી)
 • હવે Print Application / Fee Challan પર ક્લિક કરવું. અહીં તમારો કન્ફર્મ નંબર અને જન્મ તારીખ લખો પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • અરજી પત્રકની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી. (ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે)

આ પણ વાંચો:નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ 2023-24

PSE પરીક્ષા 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

અરજી કરવાની પ્રોસેસ જાણોCLICK HERE
સત્તાવાર વેબસાઈટCLICK HERE
હોમપેજCLICK HERE

2 thoughts on “પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022”

Leave a Comment