પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતીની કામચલાઉ પસંદગીની યાદી જાહેર

લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.ર૮.૦૬.ર૦રર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ અને તા.ર૯.૮.ર૦રર થી તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘી દસ્તાવેજ ચકાસણી રાખવામાં આવેલ.

આ યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો પૈકી NCC પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરનાર ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે તમામ ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય ગણી તેઓને ગુણ આ૫વામાં આવેલ છે. NCC વિભાગ ઘ્વારા પ્રમાણ૫ત્રોના વેરીફીકેશન બાદ જે ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રો અમાન્ય થશે, તેઓને આ૫વામાં આવેલ ગુણ આખરી ૫સંદગી યાદી સમયે રદ કરવામાં આવશે.

લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી

દસ્તાવેજ ચકાસણી રોલ નં.૨૦૦૦૮૧૭૬ ઉમેદવારનું રમતગમતનું પ્રમાણ૫ત્રનું વેરીફીકેશન બાકીમાં છે, તેઓના કિસ્સામાં હાલ ગુણ આ૫વામાં આવેલ નથી. જો પ્રમાણ૫ત્ર વેરીફીકેશન થઇ આવશે તો તેઓના ગુણનો આખરી ૫સંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો :- જીએમડીસી ભરતી 2022

જો કોઇ બે ઉમેદવારોના ગુણ અને જન્મ તારીખ બંને સરખા હોય તે કિસ્સામાં જે ઉમેદવારની ઉંચાઇ વઘુ હોય તેને પ્રથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવેલ છે.

જો કોઇ બે ઉમેદવારના કિસ્સામાં તેઓના કુલ ગુણ, જન્મ તારીખ અને ઉંચાઇ સરખા હોય તે કિસ્સામાં જે ઉમેદવારના HSC ના ગુણ વઘુ હોય તે ઉમેદવારને પ્રથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવેલ છે.

આ પણ વાંચો :- GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર 2022

આ કામચલાઉ યાદીમાં કટઓફ નીચે મુજબ છે.

(A) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર

કેટેગીરીકટ-ઓફ માર્કસપસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યામાજી સૈનિક ઉમેદવારનું
કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
GENERAL૯૦.૦૮૫૧૪૫૩૭૨.૦૬૮૨૦
EWS૮૪.૬૩૫૩૬૪૬૭.૭૦૮
SEBC૮૬.૬૭૫૮૬૪૬૯.૩૪૦૨૪
SC૮૨.૪૨૦૨૩૭૬૫.૯૩૬
ST૭૨.૯૬૦૫૨૨૫૮.૩૬૮

(B) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર

કેટેગીરીકટ-ઓફ માર્કસપસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
GENERAL૭૨.૨૨૦૭૨૬
EWS૬૨.૯૪૦૧૮૧
SEBC૬૭.૭૨૫૪૩૭
SC૬૫.૭૪૫૧૧૮
ST૬૦.૩૩૦૨૫૮

(C) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ઉમેદવાર

કેટેગીરીકટ-ઓફ માર્કસપસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યામાજી સૈનિક ઉમેદવારનું
કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
GENERAL૮૬.૦૦૫૨૯૩૬૮.૮૦૪૧૧
EWS૮૩.૭૯૦૯૦૬૭.૦૩૨
SEBC૮૫.૯૬૫૩૧૬૮.૭૭૨
SC૮૨.૦૪૫૨૬૬૫.૬૩૬
ST૭૧.૯૬૦૮૦૫૭.૫૬૮

(D) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર

કેટેગીરીકટ-ઓફ માર્કસપસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
GENERAL૬૭.૧૨૦૧૪૯
EWS૬૧.૫૪૫૪૫
SEBC૬૬.૯૬૦૧૭
SC૬૫.૫૩૫૧૩
ST૫૯.૦૭૫૩૯

(E) SRPF કોન્સ્ટેબલ

કેટેગીરીકટ-ઓફ માર્કસપસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યામાજી સૈનિક ઉમેદવારનું
કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
GENERAL૮૨.૩૦૦૧૮૧૩૬૫.૮૪૦૧૩
EWS૭૮.૮૧૦૪૪૪૬૩.૦૪૮
SEBC૮૦.૧૦૦૧૧૮૮૬૪.૦૮૦૧૩
SC૭૭.૩૩૫૩૦૯૬૧.૮૬૮
ST૬૬.૨૩૫૬૬૭૫૨.૯૮૮

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોના કેટેગીરીવાઇઝ ગુણ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી પોતાની કેટેગીરીમાં ઉમેદવારનું સ્થાન કયાં છે ઉમેદવાર તે જોઇ શકે.

ઉ૫રોકત ગુણ૫ત્રક ૫ણ કામચલાઉ ઘોરણે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો

1 thought on “પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતીની કામચલાઉ પસંદગીની યાદી જાહેર”

Leave a Comment