પરીક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022

સૌ શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી બનશે પરીક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022 || પરીક્ષા આયોજન ની Excel / pdf ફાઈલ || સત્રાંત પરીક્ષા 2022 આયોજન પરીક્ષાની PDF પરીક્ષા અયોજન ફાઈલ પીડીએફ અને વર્ડ + પરિણામ પત્રક ડાઉનલોડ કરો પ્રાથમિકવાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ફાઈલ અહીં મુકવામાં આવી છે.

પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022

પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022 | વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022 | વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022 ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (GCERT)ના અધિકારીઓએ 3 થી 8, 2022 સુધીની ધોરણ પરીક્ષાનું સમયપત્રક પ્રકાશિત કર્યું છે. અધિકારીઓએ ધોરણ 3 થી 8 સુધીનો સમય પ્રકાશિત કર્યો છે. પ્રથમ સેમેસ્ટરની પરીક્ષાઓ 10 ઓક્ટોબર થી 17 ઓક્ટોબર 2022 સુધી થશે. આ લેખ, અમે તમને 2022 પ્રાથમિક શાળાના સમયપત્રક વિશેની બધી માહિતી આપીશું. શોધવા માટે આગળ વાંચો.

આ પણ વાંચો :- Xamta web App

વાર્ષિક પરીક્ષા 2022 પ્લાનિંગ ફાઇલ

 • ધોરણ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા.
 • પરીક્ષા કાર્યક્રમ.
 • સ્થાનિક પરીક્ષા સમિતિ અને પરીક્ષા અંગેના સૂચનો.
 • પરીક્ષા બ્લોકમાં બેઠક વ્યવસ્થા.
 • પરીક્ષામાં બાળકોની હાજરી.
 • નિરીક્ષણ કાર્યનું આયોજન.
 • શિક્ષકોને સોંપેલ અસાઇનમેન્ટ.
 • જવાબદારીનું આયોજન
 • કાગળના બંડલ્સની ગણતરી દર્શાવતી શીટ
 • પેપર બંડલ અને કવચ તોડવાની તારીખ, કાગળની તપાસ કરવી.
 • આ શાળામાંથી અન્ય શાળામાં મોકલેલ સુપરવાઈઝરની વિગતો દર્શાવતી શીટ.
 • અન્ય શાળાઓમાંથી આ શાળામાં સુપરવાઈઝર 2ની વિગતો દર્શાવતી પત્રિકા.
 • મૂલ્યાંકન યોજનાની નકલ અન્ય શાળામાં મોકલવામાં આવી.
 • અન્ય શાળામાંથી આકારણી આયોજન શીટ
આ પણ વાંચો :- ગુજરાતી વોઈસ ટાઈપિંગ એપ

વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022

ડાઉનલોડ કરો, મફત વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022 અહીં ડાઉનલોડ કરો,વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022 પીડીએફ ફાઈલ,વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022 પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો,પ્રાથમિક શાળા વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઈલ 2019ની પીડીએફ ફાઈલ,ધોરણ 3 થી 8 ની પરીક્ષા વાર્ષિક પરિક્ષા 2022ની પરીક્ષા 2022ની પીડીએફ ફાઈલ. 2022 પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો.પ્રથમ સેમેસ્ટર

પરીક્ષા ધોરણો: 1 થી 9 સુધીના તમામ વિષયોની પરીક્ષાનું સમયપત્રક અને સંબંધિત સૂચનાઓ જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો :- વાંચતા શીખવતી એપ્લિકેશન

વાર્ષિક પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (GCERT)ના અધિકારીઓએ 3 થી 8, 2022 સુધીની ધોરણ પરીક્ષાનું સમયપત્રક પ્રકાશિત કર્યું છે. અધિકારીઓએ ધોરણ 3 થી 8 સુધીનો સમય પ્રકાશિત કર્યો છે. પ્રથમ સેમેસ્ટરની પરીક્ષાઓ 10 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ શરૂ થશે. આ લેખ, અમે તમને 2022 પ્રાથમિક શાળાના સમયપત્રક વિશેની બધી માહિતી આપીશું. શોધવા માટે આગળ વાંચો.

આ પણ વાંચો :- NMMS પરીક્ષા 2022

સત્રાંત પરિક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022

ગુજરાત પ્રાથમિક શાળા સત્રાંત પરિક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022 વિવિધ શાળાના સ્ત્રોત દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે .આ આયોજન ફાઈલ તમામ જિલ્લા પ્રાથમિક શાળાની પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે જે 10 ઓક્ટોબર 2022 માં સુનિશ્ચિત થયેલ છે. સત્રાંત પરીક્ષા આયોજન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હવે તમે નીચેની લિંક પરથી સત્રાંત પરિક્ષા આયોજન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

મહત્વ પુર્ણ લિંક :-
વાર્ષિક પરીક્ષા 2022 આયોજન ફાઈલડાઉનલોડ કરો
સત્રાંત પરીક્ષા 2022-23 આયોજન પરીક્ષાની Excel ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
સત્રાંત પરીક્ષા 2022-23 આયોજન પરીક્ષાની PDF ફાઈલડાઉનલોડ કરો
વાર્ષિક પરીક્ષા ઓટોમેટિક પરીક્ષા ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો

ન્યૂ પરિણામ પત્રક ૨૦૨૨-૨૩ Automatic Excel

 • ધોરણ:-૧ થી ૮
 • આ ફાઇલ મોબાઇલમાં ખોલવી નહી.
 • આ ફાઇલ બંન્ને સત્રમાં કામ આવશે.
 • આ ફાઇલમાં હાલ ડેટા શીટમાં સત્ર 1 કરેલ છે.
 • જેથી 100 ગુણમાંથી ગ્રેડ નીકળશે.
 • આ ફાઇલ બીજા સત્ર સુઘી સાચવીને રાખશો
 • ત્યારે ડેટા શીટમાં સત્ર – 2 કરશો જેથી 200 ગુણમાંથી ગ્રેડ નીકળશે.

વર્ષ : 2022-23 ની ઘોરણ  1 થી 8 ના ૫રિણામ ૫ત્રક એકસલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક 

ધોરણ-8 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-7 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-6 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-5 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-4 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-3 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-2 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ-1 ની પરિણામ પત્રકની એક્સેલ ફાઈલ 2022ડાઉનલોડ કરો

1 thought on “પરીક્ષા આયોજન ફાઈલ 2022”

Leave a Comment