ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022-કુલ 5043 જગ્યાઓ માટે ભરતી

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે તાજેતર આવેલ જોબ જાહેરાત આવી તેના વિશે વિગતવાર માહીતી મેળવી ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022:ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (FCI) દ્વારા જુનિયર એન્જિનિયર અને આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ – iii ની 5043 જગ્યાઓ ની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.ઉમેદવારો તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 10 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી કરી શકશે.FCI ભરતી 2022 એ ભારતીય ખાદ્ય નિગમમાં જોબ કરવા માંગતા યુવાઓ માટે નોકરી મેળવવાનો સુવર્ણ મોકો છે.

ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 

  • પોસ્ટનું નામ :-જુનિયર એન્જિનિયર, સ્ટેનોગ્રાફર, આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III
  • કુલ જગ્યાઓ :- 5043
  • જાહેરાત ક્રમાંક :- 01/2022-FCI Category III
  • જોબ લોકેશન :- ઓલ ઇન્ડિયા
  • ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ :- 06 સપ્ટેમ્બર 2022
  • ફોર્મની છેલ્લી તારીખ :- 10 ઓક્ટોબર 2022
  • ઓફિશિયલ વેબસાઈટ :- fci.gov.in

ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 નોટિફિકેશન, FCI ભરતી 2022: ભારતીય ફૂડ કોર્પોરેશન (FCI) એ ભરતી, FCI નોકરીઓ માટે એક સૂચના બહાર પાડી છે. FCI ભરતીની સૂચના તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ– recruitmentfci.in પર ઉપલબ્ધ છે. કેટેગરી 3 માં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે FCI ભરતી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉત્તર ઝોન:

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) 22
જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ) 08
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) 43
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ -III (જનરલ) 463
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (એકાઉન્ટ્સ) 142
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) 611
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) 1063
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) 36
કુલ જગ્યાઓ 2388

દક્ષિણ ઝોન:

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) 05
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) 08
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ -III (જનરલ) 55
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (એકાઉન્ટ્સ) 107
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) 257
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) 435
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) 22
કુલ જગ્યાઓ 989

પૂર્વ ઝોન:

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) 07
જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ) 02
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) 08
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ -III (જનરલ) 185
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (એકાઉન્ટ્સ) 72
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) 194
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) 283
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) 17
કુલ જગ્યાઓ 768

 પશ્ચિમ ઝોન:

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) 05
જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ) 02
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) 09
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ -III (જનરલ) 50
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (એકાઉન્ટ્સ) 17
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) 121
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) 258
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) 06
કુલ જગ્યાઓ 713

નોર્થ પૂર્વ ઝોન

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) 09
જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ) 03
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) 05
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ -III (જનરલ) 53
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (એકાઉન્ટ્સ) 40
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) 48
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) 15
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) 12
કુલ જગ્યાઓ 185

ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત 

જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ) ડીગ્રી ઇન સિવિલ એન્જિનિયર
જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ) ડીગ્રી ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ અને ડીગ્રી ઈન મિકેનિકલ
સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-III) ગ્રેજ્યુએટ ડીગ્રી અને મિનિમમ ટાઈપિંગ સ્પીડ
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (જનરલ) કોઈપણ પ્રવાહમાં ગ્રેજ્યુએશન ડીગ્રી
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III(એકાઉન્ટ્સ) બી.કોમ
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ટેક્નિકલ) B.sc એગ્રીકલ્ચર કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું હોવુ જોઈએ.
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (ડિપોટ) ગ્રેજ્યુએશન ડીગ્રી
આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-III (હિન્દી) મેઈન હિન્દી વિષય સાથે ગ્રેજ્યુએશન ડીગ્રી.

મહત્વપુર્ણ લિંક 

Leave a Comment