પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતીની કામચલાઉ પસંદગીની યાદી જાહેર

લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.ર૮.૦૬.ર૦રર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ અને તા.ર૯.૮.ર૦રર થી તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘી દસ્તાવેજ ચકાસણી રાખવામાં આવેલ. …

Read more

ગુજરાત G3Q ક્વિઝ 9મા રાઉન્ડનું પરિણામ 2022 જાહેર કરવામાં આવ્યું@g3q.in

ગુજરાત G3Q ક્વિઝ 9મા રાઉન્ડનું પરિણામ 2022

ગુજરાત G3Q ક્વિઝ 9મા રાઉન્ડનું પરિણામ 2022 : ગુજરાત G3Q ક્વિઝ 9મા રાઉન્ડનું પરિણામ 2022 : ક્વિઝ 9મો રાઉન્ડ 4થી સપ્ટેમ્બરથી 9મી સપ્ટેમ્બર, ભારતની આઝાદીના 75મા …

Read more

NEET 2022 નું પરિણામ જાહેર

NEET પરિણામ 2022

NEET પરિણામ 2022: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ 17મી જુલાઈ 2022ના રોજ સફળતાપૂર્વક નેશનલ એન્ટ્રન્સ કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ યોજી હતી. પરીક્ષા હાથ …

Read more

GPSSB ગ્રામ સેવક પરિણામ 2022

GPSSB ગ્રામ સેવક પરિણામ 2022

GPSSB ગ્રામ સેવકની અંતિમ પસંદગી યાદી 2022 જાહેર કરવામાં આવી મિત્રો ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, GPSSB એ ગ્રામ ફાઈનલ …

Read more