અગ્નિવીર સ્ત્રી ભરતી 2022: છોકરીઓ પણ બનશે અગ્નિવીર, ભારતીય નેવીમાં થશે ભરતી, 40 હજાર સુધીનો પગાર, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

અગ્નિવીર સ્ત્રી ભારતી 2022: ભારતીય નૌકાદળમાં અગ્નિવીરની ભરતીમાં મહિલા ઉમેદવારો માટે 20 ટકા બેઠકો અનામત છે. હાલમાં ભારતીય નૌકાદળમાં 550 …

Read more

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022-23 @ojas.gujarat.gov.in અરજી કરો

ગુજરાત વન રક્ષક ભરતી 2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022: ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પોસ્ટની કુલ 823 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નવીનતમ …

Read more