નેશનલ સ્કોલરશીપ ૨૦૨૨

નેશનલ સ્કોલરશીપ પોર્ટલ રજિસ્ટ્રેશન 2022 | National Scholarship Portal Registation In Gujarati નેશનલ સ્કોલરશીપ પોર્ટલ NIC દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ …

Read more

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022: રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (SEB), ગાંધીનગરે PSE (પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) અને SSE (માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) માટે …

Read more

25 વર્ષ સુધી લાઈટ બીલ નહિ ભરવું પડે, જાણો સરકારની આ ખાસ સોલાર રૂફટોપ યોજના 2022

Solar rooftop yojana gujarat 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક નવિતમ યોજનાં બહાર પાડવામાં આવેલ છે જેનું નામ છે.સોલાર રૂફટોપ યોજના 2022 | પ્રધાનમંત્રી સોલાર યોજના …

Read more